W czym możemy Ci pomóc?

Nasza oferta

Obsługa wspólnot mieszkaniowych w okresie gwarancji dewelopera

Obsługa prawna / Weryfikacja dokumentacji względem wykonawstwa / Uruchamiamy wykonawstwo zastępcze wad i usterek

Powstanie Wspólnoty Mieszkaniowej to trudny moment związany nie tylko z układaniem wzajemnych relacji wewnątrz nieruchomości i regulacji kształtujących jej funkcjonowanie. Dodatkowym aspektem niezwykle ważnym dla dalszego jej utrzymania w przyszłości jest zapewnienie optymalnej sprawności technicznej, wykrycie na tym etapie życia Wspólnoty wszelkich wad i usterek technicznych pojawiających się w nowopowstałym budownictwie i wyegzekwowanie ich usunięcia na koszt dewelopera.

Do obsługi nieruchomości posiadających takie potrzeby stworzyliśmy dedykowany zespół osób specjalistów z zakresu zarządzania nieruchomościami, prawa budowlanego i cywilnego, inspektorów budownictwa oraz księgowości. Naszym celem jest nie tylko sprawne zarządzanie powierzonym mieniem, kształtowanie norm funkcjonowania młodej Wspólnoty Mieszkaniowej, przejrzyste rozliczenia ale także skuteczne dochodzenie roszczeń od deweloperów.

Obsługa prawna

Wykonawstwa zastępcze wad

Weryfikacja dokumentacją względem wykonawstwa

Kwalifikacje skuteczności naszych działań podnosimy poprzez wsparcie Wspólnoty uczestnictwem w procesie dochodzenia roszczeń prawnika specjalizującego się w obsłudze tego typu spraw oraz osoby z ukończonymi szkoleniami w zakresie negocjacji i mediacji. Podejmujemy się trudnych tematów.

W pierwszym etapie skupiamy się na odebraniu kompletnej dokumentacji nieruchomości, zgodnie z zawartością opracowanej listy dokumentów należnych Wspólnocie, które z mocy prawa powinny być jej przekazane.  Na podstawie wykonanego przeglądu technicznego, w uzasadnionych przypadkach, zlecamy dodatkowo opracowanie szczegółowych ekspertyz i analizujemy dokumentację powykonawczą. Tak przygotowani rozpoczynamy proces egzekwowania usuwania usterek technicznych, projektowych czy prawnych. Wszystkie działania prowadzone są w ścisłym porozumieniu z zarządem Wspólnoty.

Przy braku porozumienia realizujemy prace naprawcze z wykorzystaniem instytucji wykonawstwa zastępczego, które polega na tym, że Wspólnota może na koszt dewelopera (czasem i na jego ryzyko) powierzyć wykonanie robót naprawczych podmiotowi trzeciemu, czyli wykonawcy zastępczemu.

Dochodzimy należnych Wspólnocie środków w postępowaniach sądowych.

Zapewniamy skrupulatne zarządzania finansami. Gromadzenie opłat od mieszkańców, rozliczanie mediów, optymalizację kosztów oraz bieżące raportowanie bieżącego stanu finansów Wspólnoty właścicielom. Udostępniamy na bieżąco poprzez system Internetowej Obsługi Klienta stany rozrachunków Wspólnoty, poszczególnych lokali, zgromadzonych na kontach bankowych środków Wspólnoty. Jesteśmy świadomi, że przejrzystość rozliczeń jest fundamentem budującym wzajemne zaufanie.

Dobieramy i sugerujemy na podstawie wieloletniego doświadczenia zakresy usług wymaganych do właściwej obsługi i utrzymania nieruchomości. Przygotowanie i znajomością zagadnień związanych z funkcjonowaniem nowych budynków pozwala nam tworzyć praktyczne wewnętrzne Regulaminy i Uchwały dostosowane do indywidualnych potrzeb nieruchomości. Zwracamy szczególną uwagę na aspekty związane z bezpieczeństwem użytkowania budynków: regularnych przeglądach technicznych, konserwacji, napraw i utrzymania ogólnego stanu budynku z ograniczeniem dostępu do budynku i utrzymaniu go w doskonałym stanie. Opieramy się na sprawdzonych procedurach.

Dbamy i staramy się o zapewnienie sprawnej Komunikacji. Poza kontaktem osobistym i dostępem telefonicznym, preferujemy wykorzystanie owoczesnych formach komunikacji elektronicznej, poprzez aplikacje i Internetową Obsługę Klienta. Zapewniamy wsparcie mieszkańcom w codziennych kwestiach, takich jak zgłaszanie awarii, reagowanie na potrzeby i dbanie o zaspokojenie ich oczekiwań w zakresie zleconych nam zadań.

Działamy zgodnie z lokalnymi regulacjami i ustawowymi wymaganiami prawnymi dotyczącymi zarządzania nieruchomościami.

Dziękujemy za zainteresowanie naszymi usługami.

Sprawdź nas!

Sprawdź nas i zaproś na spotkanie bądź skorzystaj z bezpłatnych konsultacji!
Zapewniamy dla każdej nieruchomości:

Bezpieczne użytkowanie nieruchomości

Optymalizacje kosztów utrzymania nieruchomości

Sprawną komunikację

Systematyczną windykację należności

Przejrzyste finanse

Obsługę prawną

1
biura w Trójmieście i Tczewie
1
wartość zarządzanego majątku
1
łączna powierzchnia obsługiwanych nieruchomości
1
wolumen obsługiwanych lokali
1
kwota, na którą jesteśmy ubezpieczeni