Porady

Czy członek zarządu wspólnoty może zrezygnować z pełnienia swojej funkcji?

Każdy członek zarządu, jak i jego cały skład może w każdej chwili zrezygnować z pełnienia swojej funkcji.

Reguluje to art. 746 par. 2 Kodeksu Cywilnego:

Przyjmujący zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie. Jednakże gdy zlecenie jest odpłatne, a wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, przyjmujący zlecenie jest odpowiedzialny za szkodę.

Zatem każda osoba pełniąca funkcję członka zarządu wspólnoty może z niej zrezygnować w każdej chwili i nie jest do tego potrzebna żadna uchwała wspólnoty. Wypowiedzenie to powinno zostać złożone w formie pisemnej. Należy też zadbać o to aby informację tą mieli możliwość powziąć wszyscy członkowie Wspólnoty. Warte zaznaczenia jest, iż gdy sobą pobiera za pełnioną funkcję członka zarządu wspólnoty wynagrodzenie, może być ona materialnie odpowiedzialna za ewentualną szkodę z tym związaną. W przypadku rezygnacji całego składu zarządu wspólnoty należy zwołać zebranie wspólnoty w celu wyboru nowych osób wchodzących w skład zarządu.

Sprawdź nas i zaproś na spotkanie