Porady

Czy Wspólnota musi wykonywać przeglądy techniczne?

Obowiązek wykonywania przeglądów technicznych wynika z przepisów Prawa Budowlanego (z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. Nr 682 z późn. zm.):

Art.  62.  Okresowe kontrole stanu technicznego obiektu budowlanego, instalacji i przewodów:

  1. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:

1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:

  1. a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
  2. b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
  3. c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);

2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;

Z powyższych przepisów wynika, iż okresowe przeglądy budowlane to ustawowy obowiązek nałożony na właścicieli oraz zarządców nieruchomości. Każdy obiekt budowlany, w tym budynek mieszkalny, musi przejść w ciągu roku przegląd budowlany, przegląd przewodów kominowych, instalacji gazowej (jeżeli ją posiada) oraz co 5 lat przegląd instalacji elektrycznej oraz w szerszym zakresie szczegółowy przegląd budowlany.

Zadbaj koniecznie o prawidłowe prowadzenie dokumentacji technicznej. To nie tylko dbałość o bezpieczeństwo ale także jedne z pierwszych dokumentów sprawdzanych przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe z chwilą wystąpienia szkody i złożenia wniosku o wypłatę odszkodowania z zawartej z nimi polisy.

Sprawdź nas i zaproś na spotkanie